Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Krasnobród

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Gmina Krasnobród (ul.3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, tel: 84 660 76 91, email: um@krasnobrod.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Krasnobród.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-15.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Insp.ds. informatyzacji i promocji, e-mail: um@krasnobrod.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 846607691. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Urząd Miejski w Krasnobrodzie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Strona internetowa jest w przeważającej większości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zawiera jednak pewne niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.
Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
• pochodzą z różnych źródeł;
• zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
• zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Możliwe jest, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie – opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej – mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów zapewniających dostępność.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród.
Do budynku, który jest parterowy prowadzi wejście z podjazdem od drogi gminnej nr 3260L. Przed budynkiem wyznaczono strefy parkingowej dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W gminie jest pętla indukcyjna.
W budynku występują oznaczenia w alfabecie brajla brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Można skorzystać z lupy elektronicznej, która znajduje się w sekretariacie. Nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać:
• dane osoby zgłaszającej żądanie,
• wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Urząd Miejski w Krasnobrodzie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Miejski w Krasnobrodzie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Urząd Miejski w Krasnobrodzie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

10. Informacje dodatkowe