Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Krasnobród

„Dostawa kruszywa drogowego – dolomitowego frakcji 4-32 (opcja 4-31,5) mm na teren Gminy Krasnobród – miejscowość Potok Senderki”.

Data ogłoszenia
2017-09-27
Termin składania ofert
2017-10-11 10:00
Treść

 

OŚR. 271.3.2017                                                                 

Krasnobród,     27.09.2017r.

                                   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

            1.Gmina Krasnobród zaprasza do złożenia ofert na:

„Dostawa kruszywa drogowego – dolomitowego frakcji 4-32 (opcja 4-31,5) mm na teren Gminy Krasnobród – miejscowość Potok Senderki”.  

2.Przedmiot zamówienia ;

Dostawa kruszywa drogowego – dolomitowego frakcji 4-32 (opcja 4-31,5) mm na teren Gminy Krasnobród.  W ilości szacunkowej około 105 Mg

Lokalizacja miejsc dostawy: miejscowość Potok Senderki – dokładne miejsce wskaże uprawniony pracownik.

3.Termin realizacji zamówienia: do 14 dni  od daty podpisania umowy

4.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna być sporządzona  

według załączonego wzoru.

5.Ofertę należy złożyć w terminie do  11października 2017 do godz.1000 w  sekretariacie Urzędu  Miejskiego  w Krasnobrodzie przy ul. 3 Maja 36 w zamkniętych kopertach , opatrzoną nazwą i adresem oferenta – wykonawcy opisana  w następujący sposób:

„OFERTA” Dostawa kruszywa drogowego – dolomitowego frakcji 4-32 (opcja 4-31,5) mm na teren Gminy Krasnobród

6.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11 października 2017 o godz.1015 .

7.Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze w ciągu 14 dni od   dnia otrzymania faktury.

8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Wojciech Wyszyński 

pokój nr 3 , tel.084 660 7691 wew.46.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małgorzata Brodziakdodano do BIP dnia 27-09-2017 21:54:44