Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Krasnobród

„Dostawa kruszywa drogowego – dolomitowego frakcji 4-32 (opcja 4-31,5) mm na teren Gminy Krasnobród”.

Data ogłoszenia
2017-02-15
Termin składania ofert
2017-03-08 10:00
Treść

OŚR. 271.1.2017
Krasnobród 14.02.2017r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1.Gmina Krasnobród zaprasza do złożenia ofert na:
„Dostawa kruszywa drogowego – dolomitowego frakcji 4-32 (opcja 4-31,5) mm na teren Gminy Krasnobród”.
2.Przedmiot zamówienia ;
Dostawa kruszywa drogowego – dolomitowego frakcji 4-32 (opcja 4-31,5) mm na teren Gminy Krasnobród. W ilości szacunkowej około 950 Mg (dostawa nie może przekroczyć 50 000 zł brutto)
Lokalizacja miejsc dostawy: miejscowość Krasnobród ul. Młyńska, baza ZGK w Majdanie Wielkim, Stara Huta, Majdan Mały, Kaczórki, Wólka Husińska ilości zostaną uzgodnione telefonicznie).
3.Termin realizacji zamówienia: do 40 dni od daty podpisania umowy
4.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna być sporządzona
według załączonego wzoru.
5.Ofertę należy złożyć w terminie do 8 marca 2017 do godz.1000 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie przy ul. 3 Maja 36 w zamkniętych kopertach , opatrzoną nazwą i adresem oferenta – wykonawcy opisana w następujący sposób:
„OFERTA” Dostawa kruszywa drogowego – dolomitowego frakcji 4-32 (opcja 4-31,5) mm na teren Gminy Krasnobród.
6.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 marca 2017 o godz.1015 .
7.Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury.
8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Wojciech Wyszyński
pokój nr 3 , tel.084 660 7691 wew.46.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małgorzata Brodziakdodano do BIP dnia 15-02-2017 10:57:20