Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Krasnobród

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Ogłoszenie/Obwieszczenie Burmistrza Krasnobrodu w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Data utworzenia
2020-01-07
Opis

Krasnobród, dnia 7 stycznia 2020 r.

 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KRASNOBRODU

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze zm.) oraz w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Krasnobrodzie:

 • Nr VIII/47/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród,
 • Nr XIV/98/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród,
 • Nr XXX/194/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród, zmienionej uchwałą Nr XXXI/200/2017 z dnia 9 listopada 2017 r.
 • Nr XXXIV/237/2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zmienionej uchwałą nr XXXVIII/264/2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 24 lipca 2018 r,;

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (ww. uchwały dotyczą zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród, zatwierdzonym uchwałą Nr XVI/114/04 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 12 października 2004 r.)

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 16 stycznia 2020 r. do 6 lutego 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, pok. nr 9 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 r. w pok. nr 9 o godz.930 .

Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn zm.) zawiadamiam, że ww. projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do dnia 21 lutego 2020 r. Uwagi należy składać na piśmie osobiście w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, pocztą na adres: ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, ustnie do protokołu w pok. nr 9, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1579) na adres: mpakula@krasnobrod.pl

Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Krasnobrodu.

Burmistrz Krasnobrodu        

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie jest: Burmistrz Krasnobrodu, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  – email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres urzędu.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie ww. zadania publicznego.
 4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
 5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych danych osobowych.
 7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 8. Dane osobowe nie będą profilowane.
 9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Brodziak Małgorzata
Dodano do BIP dnia: 2020-01-07 09:06:56