Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Krasnobród

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Nabór na stanowisko animatora sportu
Data utworzenia
2020-01-03
Opis

BURMISTRZ KRASNOBRODU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ANIMATORA SPORTU 
- BOISKA „MOJE BOISKO-ORLIK 2012"


Przewidywane zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia dotyczy dwóch osób. Animatorzy zatrudnieni będą na okres od 01.03.2020 do 30.11. 2020 roku. Praca Animatora wykonywana będzie we wszystkie dni robocze oraz w soboty i w niedziele. Ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca– 60 godzin (każdy animator)
- 60 godzin (po 30 dla animatora) – umowa z Burmistrzem Krasnobrodu
- 60- godzin (po 30 dla animatora) – umowa z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku


I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie. 
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. 
3. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności Animatora Sportu.
4. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019r. poz.1495, ze zmianami) potwierdzone dokumentami tj. m.in. instruktor, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktor sportu (ewentualnie instruktor rekreacji ruchowej).
II. Zakres wykonywania czynności Animatora Sportu:
1. Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie i przeprowadzanie innych form zajęć sportowych i rekreacyjnych na kompleksie sportowym „ORLIK 2012” .
2. Prowadzenie ewidencji użytkowników obiektu.
3. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.
4. Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.
5. Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych.
6. Współpraca z dyrektorem szkoły w organizacji zajęć sportowych.
7. Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i gminy w zakresie popularyzacji zajęć sportowych.
8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
9. Realizowanie w okresie jednego miesiąca minimum 60 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami (przez każdego animatora).
III. Wymagane dokumenty:
1. Podpisany życiorys. 
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, tj. instruktora sportu, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego. 
3. Pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
4. Referencje – w przypadku posiadania.
5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności Animatora Sportu. 
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (oświadczenie dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie – menu „Informacja w Urzędzie”>”Nabory”).
IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu miejskiego w Krasnobrodzie (adres: ul. 3 maja 36, 22-440 Krasnobród ) w terminie do 14 stycznia 2020r. roku do godz. 10:00 z adnotacją: Nabór na Animatora kompleksu sportowego „ORLIK 2012” przy ZS w Krasnobrodzie.
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
4. Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do dalszego etapu naboru jest złożenie wymaganych dokumentów. 
5. Osoby , które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowane telefonicznie bądź e-mailem o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.
6. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://umkrasnobrod.bip.lubelskie.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.
V. Informacje dodatkowe:
Szczegółowy zakres obowiązków animatora na danym obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.

Krasnobród, dnia 3 stycznia 2020 r.

Burmistrz Krasnobrodu
/-/ Kazimierz Misztal

Załączniki
doc pobrano: 8 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Brodziak Małgorzata
Dodano do BIP dnia: 2020-01-03 15:48:35